Sunrise at Baikal lake from Olhon Island

Sunrise at Baikal lake from Olhon Island